Abstrakt Praca przedstawia koncepcje ładu ekonomicznego, możliwej platformy współpracy między krajami  Europy  Środkowo-Wschodniej połączonych wspólną ideą Międzymorza  po zmianach na scenie geopolitycznej powstałych w wyniku rozstrzygnięć I wojny światowej w myśli ojców założycieli II RP. Wychodząc od koncepcji historycznych autor zatrzymał  się na wątku podjęcia prób  już w latach 1919-1920 r   stworzenia wspólnego obszaru gospodarczego