Regulamin na esej ekonomiczny!

REGULAMIN KONKURSU NA ESEJ NA JEDEN Z WYBRANYCH TEMATÓW :

1) Na ile, Twoim zdaniem, przedwojenna krytyka państwa etatystycznego formułowana przez Romana Rybarskiego oraz innych ówczesnych polskich wolnorynkowców jest aktualna także dziś? Odpowiedź uzasadnij pokazując podobieństwa i/lub różnice pomiędzy etatyzmem II i III RP.

2) Budowa portu w Gdyni i Centralnego Okręgu Przemysłowego to sztandarowe inwestycje zrealizowane przez II RP. Jak sądzisz, na ile były one uzasadnione i gdzie przebiegała, Twoim zdaniem, granica pomiędzy konieczną a niekonieczną inwestycją państwa? Które inwestycje mogły powstać za środki prywatne, a kiedy było to niemożliwe? W miarę możliwości, oprzyj się nie tylko na dwóch podanych wyżej przykładach.

3) Rola państwa w kształtowaniu polityki gospodarczej w ujęciu krakowskiej szkoły ekonomicznej. Odpowiedź uzasadnij na przykładzie dzieł przedwojennych polskich ekonomistów, a konkretnie Romana Rybarskiego, Adama Heydla, Juliana Dunajewskiego, Adama Krzyżanowskiego oraz Włodzimierza Czerkawskiego.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1) Regulamin określa warunki i zasady konkursu na esej na jeden z wybranych tematów:

1 „Na ile, Twoim zdaniem, przedwojenna krytyka państwa etatystycznego formułowana przez Romana Rybarskiego oraz innych ówczesnych polskich wolnorynkowców jest aktualna także dziś? Odpowiedź uzasadnij pokazując podobieństwa i/lub różnice pomiędzy etatyzmem II i III RP.”

2 „Budowa portu w Gdyni i Centralnego Okręgu Przemysłowego to sztandarowe inwestycje zrealizowane przez II RP. Jak sądzisz, na ile były one uzasadnione i gdzie przebiegała, Twoim zdaniem, granica pomiędzy konieczną a niekonieczną inwestycją państwa? Które inwestycje mogły powstać za środki prywatne, a kiedy było to niemożliwe? W miarę możliwości, oprzyj się nie tylko na dwóch podanych wyżej przykładach.”

3  „Rola państwa w kształtowaniu polityki gospodarczej w ujęciu krakowskiej szkoły ekonomicznej. Odpowiedź uzasadnij na przykładzie dzieł przedwojennych polskich ekonomistów, a konkretnie Romana Rybarskiego, Adama Heydla, Juliana Dunajewskiego, Adama Krzyżanowskiego oraz Włodzimierza Czerkawskiego.”

 

2) Organizatorem Konkursu, przywoływanym w dalszej części  jako „Organizator”, jest Instytut im. Romana Rybarskiego

3) Do głównych celów Konkursu należy:

 1. a) popularyzacja wśród uczniów polskich liceów oraz studentów uczelni wyższych wiedzy związanej
  z szeroko pojętą ekonomią,
 2. b) kształtowanie świadomości na temat bieżącej sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie,
 3. c) rozwijanie krytycznego i samodzielnego spojrzenia na problemy polityczne, ekonomiczne
  i kulturowe,
 4. d) stworzenie podstaw oraz przygotowanie uczestników do przyszłych wyborów związanych z decyzją o dalszych etapach edukacji.
 5. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1) W Konkursie może wziąć udział każda osoba, która w dniu, o którym mowa w pkt IV ust. 1 Regulaminu, będzie uczniem liceum lub studentem szkoły wyższej, zwana dalej „Uczestnikiem”.

2) W Konkursie oceniane będą eseje, o których mowa w pkt I ust. 1 niniejszego Regulaminu, zwane dalej „Pracami konkursowymi”.

3) Prace konkursowe są tworzone i zgłaszane indywidualnie.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH

1) Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria formalne: być zgodna z tematem podanym przez Organizatora oraz poprawna pod względem gramatycznym i ortograficznym. Praca konkursowa powinna mieć objętość do 30 tysięcy znaków (ze spacjami). Dopuszcza się tolerancję +5% dopuszczonej liczby znaków. Praca nie powinna przekroczyć objętościowo 10 stron A4 wyłączając wykaz źródeł do pracy.

2) Uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową. W przypadku złożenia więcej niż jednej pracy konkursowej przez tego samego Uczestnika, Organizator podda ocenie tylko chronologicznie ostatnią złożoną pracę konkursową.

3) Praca konkursowa powinna być przesłana w formie elektronicznej, w nieedytowalnym formacie pdf. Nazwa pliku powinna być zgodna z następującym wzorem: Imię_Nazwisko.

4) Praca konkursowa powinna być napisana zgodnie z następującym formatowaniem: interlinia 1,5, marginesy 2,5, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, tekst wyjustowany.

5) Praca konkursowa powinna posiadać wykaz źródeł wykorzystanych w projekcie załączony na ostatniej stronie.

6) Praca konkursowa powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem Uczestnika w prawym górnym rogu pracy. Wybrany temat powinien być określony na początku pracy.

7) Zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, przesyłanie na Konkurs Prac konkursowych naruszających prawa autorskie osób trzecich, zawierających treści obraźliwe i uwłaczające ludzkiej godności .

8) Niespełnienie kryteriów wskazanych w regulaminie, a także przesłanie Pracy konkursowej po wskazanym terminie, skutkuje jej odrzuceniem z przyczyn formalnych.

 

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie Pracy konkursowej na adres mailowy romanrybarski2017@gmail.com do dnia 30.07.2018 r. W wiadomości e-mail powinny znajdować się informacje o Uczestniku: imię, nazwisko, nazwa szkoły Uczestnika, numer telefonu kontaktowego.

2) Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.instytutrybarskiego.pl.

3) Przesłanie Pracy konkursowej do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na jej nieodpłatną publikację na stronie internetowej Organizatora, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnej decyzji o publikacji Prac konkursowych.

4) W przypadku podjęcia przez Organizatora decyzji o wydaniu publikacji pokonkursowej nagrodzonych lub wyróżnionych Prac konkursowych Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji obejmującej pola eksploatacji w postaci rozpowszechniania Pracy konkursowej w publikacji zbiorowej 4 wydanej metodą druku lub rozpowszechniania w ramach publikacji elektronicznej, w tym w Internecie.

 

 1. KOMISJA KONKURSOWA I KRYTERIA OCENY

1) Konkurs jest jednoetapowy.

2) Po upłynięciu terminu wysyłania Prac konkursowych do Organizatora Uczestnikowi nie przysługuje prawo do jej uzupełnienia lub poprawienia.

3) Ocena Komisji Konkursowej nie podlega odwołaniu.

4) Każda praca konkursowa zgłoszona do Konkursu będzie rozpatrywana indywidualnie.

5) Prace konkursowe nadesłane po terminie nie podlegają ocenie.

6) Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu.

7) W ocenie Pracy konkursowej będą brane pod uwagę:

 1. a) forma tekstu – esej,
 2. b) jasno sformułowane wnioski i rozwiązania uargumentowane przykładami, twierdzeniami
  lub innymi logicznymi aspektami,
 3. c) oryginalne zaprezentowanie tematu, z wykorzystaniem np. tabel, wykresów, zróżnicowanych źródeł,
 4. d) różnorodność przedstawianych perspektyw,
 5. e) ciekawe przedstawienie przeciwstawnych opinii,
 6. f) odniesienie do otoczenia i warunków makroekonomicznych w kraju i na świecie;
 7. g) analiza aspektów gospodarczych, politycznych, kulturowych i społecznych,
 8. h) poprawność językowa i stylistyczna.

8) Prace konkursowe będą oceniane przez trzyosobową Komisję Konkursową.

9) Komisja Konkursowa wyłoni jednego laureata Konkursu. Organizator może także przyznać wyróżnienia.

10) Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.instytutrybarskiego.pl do dnia 31.07.2018 r.

 1. NAGRODY

1) Laureat Konkursu zostanie zaproszony na „Urodziny Instytutu im. Romana Rybarskiego” odbywające się w dniach 03-04.08.2018 r. w Starym Dworze w Jabłonce, podczas których zostaną ogłoszone wyniki Konkursu oraz nastąpi wręczenie nagród. Laureatowi zostanie zapewniony nocleg na czas na trwania Konferencji wraz z wyżywieniem.

2) W ramach Konkursu zostaną wręczone następujące nagrody: wycieczka do Wiednia oraz pakiety książek

3) Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1) Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby Konkursu i upublicznienia jego wyników, w szczególności na publiczne podanie imienia i nazwiska Uczestnika lub Laureata, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

2) Organizator informuje, że Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu do danych oraz ich poprawiania lub uzupełniania.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

2) Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na warunki Konkursu określone Regulaminem.

3) Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany terminu zgłaszania prac konkursowych oraz pozostałych terminów, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

4) Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu, w szczególności, jeżeli zostaną zgłoszone jedynie prace konkursowe, które nie będą spełniać warunków konkursowych.

5) Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do organizatora Konkursu o wyjaśnienie treści Regulaminu. Wszelkie wątpliwości i pytania można kierować na adres mailowy: romanrybarski2017@gmail.com