dr inż. Piotr Jałowiecki

Dr inż. Piotr Jałowiecki – absolwent Politechniki Łódzkiej na kierunku Informatyka, w ramach pracy magisterskiej implementował pierwszą w Polsce internetową książkę teleadresową. Pracę doktorską w zakresie nauk medycznych obronił w Instytucie Medycyny Pracy im. Prof. Nofera w Łodzi. W jej ramach opracował po raz pierwszy na świecie toksykokinetyki izomerów tetrametylobenzenu stosując jako jedyny w Polsce komputerową, symulacyjną technikę modelowania PB-TK. W chwili obecnej na ukończeniu jest jego rozprawa habilitacyjna w zakresie nauk o zarządzaniu dotycząca paradoksu Produktywności Solowa w przemyśle spożywczym, w której częściowo go zakwestionował, a także poszerzył jego znaczenie z systemów informatycznych na systemy logistyczne. Od 21 lat pracuje w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jest autorem lub współautorem 112 publikacji i monografii naukowych, w tym wielu anglojęzycznych.

Zainteresowania zawodowe: biostatystyka, informatyka medyczna, informatyka ekonomiczna, logistyka, zarządzanie zasobami.

Zainteresowania prywatne: historia, wojskowość, biologia, astrofizyka, kosmologia, sport, turystyka.